Aston Martin 15/98 Speed Model (1938)
Aston Martin 15/98 Speed Model (1938)
  20.07.2018       Alois Treichel