Elenantilope (Taurotragus oryx)
Elenantilope (Taurotragus oryx)
  03.07.2017       Alois Treichel