Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1957)
Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1957)
  11.03.2016       Alois Treichel