Rolls-Royce Phantom V (1966)
Rolls-Royce Phantom V (1966)
  07.04.2013       Alois Treichel