Qualifying - Augusto Farfus
Qualifying - Augusto Farfus
  05.09.2009       Toni Treichel